Bangsar

Escorts Bangsar

show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
170
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
24
Height (cm): 
161
Weight (kg): 
57
1 hour: 
473
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
50
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
48
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
48
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
164
Weight (kg): 
48
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
48
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
172
Weight (kg): 
55
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
48
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
50
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
173
Weight (kg): 
54
show phone number
Age: 
22
Height (cm): 
169
Weight (kg): 
54
show phone number
Age: 
21
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
50
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
50
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
169
Weight (kg): 
53
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
171
Weight (kg): 
54
Ava
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
50
show phone number
Age: 
22
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
48
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
51
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
171
Weight (kg): 
53
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
170
Weight (kg): 
50
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
170
Weight (kg): 
54
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
173
Weight (kg): 
55
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
172
Weight (kg): 
56
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
171
Weight (kg): 
54
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
48
Age: 
24
Height (cm): 
170
Weight (kg): 
52
Breast size: 
B
1 hour: 
50
2 hours: 
80
Age: 
25
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
52
1 hour: 
30
2 hours: 
60