Bangsar

Escorts Bangsar

show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
23
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
53
1 hour: 
426
2 hours: 
757
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
50
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
175
Weight (kg): 
55
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
173
Weight (kg): 
55
show phone number
Age: 
21
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
22
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
48
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
169
Weight (kg): 
53
Jin
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
170
Weight (kg): 
55
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
172
Weight (kg): 
55
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
45
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
170
Weight (kg): 
54
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
48
show phone number
Age: 
26
Height (cm): 
158
Weight (kg): 
55
1 hour: 
473
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
171
Weight (kg): 
53
Yan
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
45
show phone number
Age: 
24
Height (cm): 
165
Weight (kg): 
55
1 hour: 
378
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
171
Weight (kg): 
54
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
51
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
166
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
50
Mia
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
167
Weight (kg): 
54
show phone number
Age: 
19
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
52
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
173
Weight (kg): 
54
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
173
Weight (kg): 
55
show phone number
Age: 
24
Height (cm): 
161
Weight (kg): 
57
1 hour: 
473
show phone number
Age: 
18
Height (cm): 
173
Weight (kg): 
55
show phone number
Age: 
20
Height (cm): 
168
Weight (kg): 
51